Symposium 2007

Symposium 2007: levensduur stille wegdekken

In 2007 wordt voor de 4e keer het SilentRoads symposium gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op dinsdagmiddag 22 mei in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de duurzaamheid en levensduur van geluidreducerende deklagen.

 Het symposium van dit jaar zal volledig worden gewijd aan de akoestische eigenschappen gedurende de totale levensduur van stille wegdekken. Dit is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat. Hoe stil zijn de wegdekken nog na verloop van tijd? Wanneer beginnen stille wegdekken te rafelen, en hoe belangrijk is dat voor de geluidreductie? Kunnen de producten nog verder verbeterd worden? Is de Cwegdek-methode nog steeds een adequate methode voor de beschrijving van de geluideigenschappen van wegdekken?

De beleidskeuzes en de ervaringen van verschillende overheden op dit gebied zijn divers. Tegelijkertijd vinden zowel op binnenstedelijke wegen als op het rijkswegennet meerdere onderzoeken plaats naar de leeftijdgerelateerde effecten. Na meer dan 10 jaar toepassing van stille wegdekken kunnen we daarom nu de ervaringen op een rijtje gaan zetten. Binnen het symposium zal ruime aandacht worden besteed om de verzamelde ervaringen en inzichten over het geluidtechnische verloop van stille wegdekken in de tijd te presenteren.

Daarnaast zal de discussie worden gevoerd over de consequenties van de bevindingen op allerlei terreinen. Hierbij zullen thema’s aan de orde komen als de relatie van levensduureffecten met Wet geluidhinder-onderzoeken en met de Cwegdek-methode, en hoe de inzichten op langere termijn vertaald kunnen worden in beleidsvraagstukken.

Het symposium is bedoeld voor de verschillende partijen die te maken hebben met stille wegdekken, zoals milieudeskundigen, wegbeheerders, beleidsmakers, wegenbouwers en onderzoekers. De organisatie van het symposium is in handen van M+P - raadgevende ingenieurs. Het symposium is kosteloos toegankelijk.

Het symposiumprogramma duurt van 13:00 uur tot 16:15 uur, gevolgd door een borrel. Voor aanvang kunt u vanaf 12:00 uur gebruik maken van de lunch. Wij stellen het op prijs wanneer u bij uw aanmelding wilt aangeven of u bij de lunch aanwezig zal zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl.

 

 

 

Programma

Het SilentRoads symposium vindt op 22 mei a.s. plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

12:00-13:00

Ontvangst met lunch

13:00-13:10 Opening
13:10-13:30 Presentatie: 'Hoe ligt het hoofdwegennet erbij' - Ton Dassen (MNP)
13:30-14:00 Presentatie: 'Akoestische houdbaarheid: de metingen op een rij' -Ronald van Loon (M+P)
14:00-14:25 Presentatie: 'Civieltechnische aspecten van duurzaamheid' - Robbert Naus (Dura Vermeer Infrastructuur BV)
14:25-14:50 Presentatie: 'Leeftijdseffecten en kwaliteit van de leefomgeving' - Jan Hooghwerff (M+P)

14:50-15:15

Koffiepauze

15:15-16:15 Paneldiscussie met de bovengenoemde sprekers en Andres van Niekerk (provincie Gelderland)

16-15-17:00

Afsluiting en borrel met een hapje en een drankje.

Verslag

Op 22 mei 2007 vond voor de 4e keer het SilentRoads symposium plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het thema dit jaar was de akoestische houdbaarheid van geluidreducerende deklagen.

Na opening van het symposium door dagvoorzitter Gijsjan van Blokland stelde Ton Dassen de werkzaamheden en doelstellingen van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) voor op het gebied van geluidmonitoring van stille wegdekken.

Een verzameling van meetdata van geluidreductie als functie van de tijd voor zowel dunne deklagen, ZOAB als dubbellaags ZOAB werd gepresenteerd door Ronald van Loon (M+P).

De civieltechnische aspecten die de levensduur van stille wegdekken bepalen en het verband tussen geluidreductie en levensduur werden toegelicht door Robbert Naus (Dura Vermeer Infrastructuur BV).

Door Jan Hooghwerff (M+P) werden de mogelijke consequenties van akoestische achteruitgang voor de kwaliteit van de leefomgeving, beleidsdoelstellingen en regelgeving (Reken- en Meetvoorschrift, Cwegdek) bediscussieerd.

Na de koffiepauze werd de discussie voortgezet in een panel met de sprekers die reeds aan het woord waren geweest, aangevuld met Andrès van Niekerk (provincie Gelderland).

In de discussie werd verder ingegaan op de consequenties van de akoestische achteruitgang van wegdekken. Daarbij wordt er aandacht gevraagd voor verschillende aspecten, zoals de marges in meetdata, de omstandigheden van aanleg en de vraag of het al dan niet wenselijk kan worden om de vigerende rekenmethode aan te passen, om de geluidproductie van wegdekken beter te voorspellen.

Een greep uit de gehoorde discussies en meningen uit het panel en de zaal:

  • Bij het discussieren over akoestische levensduureffecten is het belangrijk om in de gaten te houden welk effect het geluid op omwonende burgers heeft. Van belang is het daarom om te sturen op effecten. Daarbij is helderheid naar de burgers van belang om draagvlak te behouden.
  • Ook niet-geluidreducerende wegdekken (DAB) vertonen akoestische achteruitgang in de tijd, en deze effecten zijn ingecalculeerd in de emissiegetallen in het Reken- en Meetvoorschrift. De achteruitgang van stille wegdekken vormt daarom geen probleem zolang deze niet groter is dan de achtergang van DAB. Wanneer een stil wegdek akoestisch sterker veroudert, kan dat wel een aandachtspunt vormen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een aanpassing van de Cwegdek-methode of aan het opnemen van voorwaarden voor de akoestische levensduureffecten in contracten.
  • Het aanpassen van een Cwegdek-methode kan wel negatief werken voor de wegvakken die goed functioneren. Van belang is het om de spreiding in de kwaliteit te verminderen. Echter, men moet zich wel realiseren dat een aannemer geen simpele knoppen heeft om aan te draaien om de levensduureffecten te regelen. Veel factoren spelen een rol, en veel effecten zijn nog onvoldoende begrepen. Wel duidelijk is dat goed gelet moet worden op de condities waarin vakken worden aangelegd. Aanleggen bij regenval is bijvoorbeeld niet wenselijk.
  • Door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers wordt erop aangedrongen om reëel te blijven in de vraagstellingen en in de aanbiedingen die worden opgesteld.

Na afsluiting van het officiële programma werd de discussie voortgezet tijdens een informele borrel.

Heeft u nog opmerkingen of suggesties naar aanleiding van het symposium, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl.