Kosten

 

Op basis van een aantal recent uitgevoerde kostenanalyses voor verschillende overheden in Nederland, gebaseerd op verschillende lokale uitgangspunten, bestaan de volgende inzichten over de kosten van dunne deklagen:

  • De totale investeringskosten bij het aanleggen van een stil wegdek bij "groot onderhoud" (nieuwe onderlaag en deklaag) zijn circa 0-15% hoger dan dicht asfaltbeton en/of SMA 0/8;
  • Dunne deklagen vergen een andere onderhoudsstrategie dan dicht asfaltbeton en SMA 0/8. Dit betekent in de praktijk dat tussentijds geen (kleine) reparaties uitgevoerd worden, maar dat frequenter groot onderhoud wordt uitgevoerd;
  • De gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van dunne geluidreducerende deklagen liggen circa 10-40 % hoger dan bij standaard dicht asfaltbeton en/of SMA 0/8.

Uitgangspunten

Bij de kostenanalyses wordt uitgegaan van een (theoretische) levensduur van 15 jaar voor de referentieverharding. De ondergrond bepaalt voor een groot gedeelte of dit in de praktijk ook haalbaar is. In de praktijk zal dit echter ook niet in alle gevallen gehaald kunnen worden doordat wegen heringericht worden binnen deze termijn als gevolg van bijv. reconstructie, herinrichting of werkzaamheden aan het onderliggend rioolstelsel. Bij een dergelijke, voortijdige aanpassing of herinrichting van een weg is de toepassing van stille wegdekken zeker het overwegen waard. Voor dunne deklagen is uitgegaan van een gemiddelde levensduur tussen 7 en 9 jaar.

Budgettering

Stille wegdekken vergen een ander onderhoudsregime dan traditionele verhardingen. De financiële consequenties van een dergelijk onderhoudsbeleid bij toepassing van stille wegdekken zijn niet altijd even inzichtelijk. Het is niet reëel om alleen rekening te houden met de investeringskosten van een stil wegdek zonder ook het onderhoud hierin mee te nemen. Het is dan ook belangrijk om deze mee te nemen in de kostenberekeningen om een actief beleid met stille wegdekken te laten slagen.


Kosten van stille wegdekken

Een juiste budgettering van stille wegdekken gebeurt door de meerkosten van stille wegdekken op te splitsen in investeringskosten en onderhoudskosten. De investeringskosten zijn de meerkosten als op enig moment de keuze gemaakt wordt om op een bestaande weg de stap te maken van een bepaald type wegverharding (bijvoorbeeld dicht asfaltbeton) naar een ander type. De onderhoudskosten bevatten de kosten die na deze keuze gemaakt moeten worden om de eigenschappen van de weg goed te houden. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld "klein onderhoud", zoals het uitvoeren van reparaties, het reinigen van het wegdek, maar ook het groot onderhoud waarbij aan het einde van de levensduur van de deklaag een nieuwe deklaag aangebracht wordt. Tevens zijn de kosten voor het aanbrengen van slijtlagen hierin opgenomen en de kosten van verkeersmaatregelen die voor onderhoud noodzakelijk zijn.

Een locatieafhankelijke analyse, waarbij in detail gekeken wordt naar diverse parameters, kan in beeld brengen hoeveel duurder of goedkoper een stil wegdek nu eigenlijk is, bezien over een lange periode. De belangrijkste aanname hierin is de verwachte levensduur van een stil wegdek en de gehanteerde levensduur van het traditionele wegdek (het nulalternatief). Deze aanname is vooral gebaseerd op de te verwachten verkeersintensiteiten. Daarnaast speelt ook de bodemgesteldheid een grote rol. Alle kosten voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden opgeteld over een periode van een volledige cyclus (bijvoorbeeld 30 jaar), zowel voor het stille wegdek als voor het nulalternatief. Hieruit volgen de meerkosten per jaar per vierkante meter voor het stille wegdek.

Om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de aanleg van een stil wegdek is een kosten tool ontwikkeld. Er is zowel een eenvoudige versie als een uitgebreide versie van de tool beschikbaar op deze site.