SilentRoads Symposium, 3 oktober 2019

Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

Circuit Zandvoort vormde het toepasselijke decor van het SilentRoads symposium op 3 oktober 2019. Onderwerp van gesprek was de al dan niet bestaande tegenstelling tussen metingen en modelberekeningen van wegverkeerslawaai. Diverse geluiden ter plaatse illustreerden spontaan het thema: passerende snelle auto’s, klaterende regen op het dak en lieflijk zingende vogeltjes als contrast.

Voor de beoordeling van wegverkeerslawaai worden primair rekenmodellen gebruikt. Er heerst echter een zeker wantrouwen in de resultaten die volgen uit de geluidberekeningen. De vraag om geluidmetingen bij de burgers wordt dan ook groter. Door technische vooruitgang wordt het uitvoeren van metingen ook geavanceerder, goedkoper en eenvoudiger. In de beoordeling spelen metingen nog geen grote rol, maar de input voor rekenmodellen is wel voornamelijk afkomstig uit meetgegevens. SilentRoads 2019 richtte zich op de vraag welke betekenis we geven aan reken- of meetresultaten van wegverkeerslawaai.

Verslag

13:00

OPENING: Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Ard Kuijpers, M+P

13:15

 

Meten, modelleren en beleving
Arnaud Kok (RIVM)

RIVM vertelde over de beleidslijn voor de vraag in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden een meting zinvol is. Daarbij is ook van belang hoe vaak rekenmodellen geijkt worden met nieuwe metingen; denk bijvoorbeeld aan de geluidemissie van een evoluerend voertuigpark. Streven is om hier in de toekomst systematischer mee om te gaan. Een interessante doorkijk naar wat dit alles betekent in de naderende Omgevingswet vormde het besluit van het verhaal.

13:45

 

Betekenis creëren met onbemande metingen aan wegverkeerslawaai
Ard Kuijpers (M+P)

Aan de hand van een drietal casussen werd nut en noodzaak besproken van onbemande metingen aan wegverkeerslawaai. De monitoring van meteoraam en uitsluiten van stoorlawaai blijken essentieel om tot een goed resultaat te komen. Ook het vastleggen van de referentie is belangrijk: wat wil je in deze specifieke situatie te weten komen? Kortom: de vraagstelling bepaalt de inrichting van een meetopstelling en een begrijpelijke en transparante presentatie van de resultaten helpt om vertrouwen te creëren.

14:15

 

Het geluidmeetstation op het Circuit Zandvoort
Niek Oude Luttikhuis (Circuit Zandvoort)

Geluid van snelle auto’s: voor de één een genot, voor de ander een ergernis. Circuit Zandvoort draagt er de verantwoording voor dat dit geluid binnen de vergunning blijft. Een meetsysteem nabij de baan monitort het geluid van individuele passages. Zo kan het Circuit direct ingrijpen als een specifiek voertuig te veel geluid produceert. 

14:45 KOFFIEPAUZE

15:15

 

Traverse Dieren: Hoe metingen bijdragen aan vertrouwen in de omgeving
Paul Driessen (Omgevingsdienst Regio Nijmegen)

Ook deze Omgevingsdienst zette in Dieren langdurige geluidmetingen in om bij te dragen aan vertrouwen in de omgeving. Bewoners werden direct betrokken, hadden toegang tot data en bleken daar ook zeer actief in mee te kijken. Ook hier gold dat meting en meting nooit precies overeen komen, maar dat de meetresultaten concreet geholpen hebben voor modelverbetering en draagvlak.

15:45

 

Veranderende wegdekeigenschappen in akoestische modellen
Ronald van Loon (M+P)

Een belangrijke oorzaak van verschillen tussen meting en modelberekening is de onderhoudstoestand van het wegdek. De akoestische prestaties van geluidreducerende wegdekken zijn immers niet constant over de levensduur. Dit verhaal ging in op de verschillen tussen een momentopname van een meting en de langjarig gemiddelde geluidreductie zoals in rekenmodellen wordt toegepast.

16:15

 

AFSLUITING EN BORREL

 

Fotogalerij: