Symposium 2006

Hoorzitting Dunne Deklagen

In 2006 wordt voor de 3e keer het SilentRoads symposium gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op maandagmiddag 15 mei in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. In dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de toepassing van geluidreducerende dunne asfaltdeklagen.

De toepassing van stille wegdekken als oplossing voor verkeerslawaaibestrijding is de laatste jaren in Nederland sterk in beeld gekomen. Met name de dunne deklagen zijn de afgelopen jaren veelvuldig aangelegd, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Ook is er in 2005 gestart met de aanleg op snelwegen. Toch blijken er nog veel vragen te leven over de toepassing van dit wegdektype.

In het symposium staan deze vragen en wensen vanuit de verschillende marktpartijen centraal. Daarbij is dit jaar gekozen voor de vorm van een hoorzitting: u bepaalt de onderwerpen die aan bod komen! In het eerste, interactieve deel van de middag kan daarom eenieder zijn meest prangende vragen over dunne deklagen uiten. Wij verwachten dat thema’s als geluid, duurzaamheid, kosten, contractvorming en de relatie met beleid in ieder geval aan bod zullen komen. In het tweede deel van het programma komen enkele deskundigen aan het woord, die aan de hand van de verzamelde vraagstellingen aan de tand worden gevoeld. Deze sprekers zullen hun visie geven op de opgeworpen vragen binnen het gebied van hun expertise. Al met al: een methode om efficiënt en effectief hiaten in uw kennis in te vullen.

Het symposium is bedoeld voor allen die te maken hebben met het fenomeen van stille wegdekken, zoals milieudeskundigen, wegbeheerders, beleidsmakers, wegenbouwers en onderzoekers. De organisatie wordt verzorgd door M+P Raadgevende ingenieurs bv.

Om het symposium voor zo veel mogelijk betrokkenen toegankelijk te maken, is de toegang gratis. Ook kan voor aanvang van het programma kosteloos van de lunch gebruik worden gemaakt. We stellen het op prijs wanneer u bij uw aanmelding wilt aangeven of u ook bij de lunch aanwezig zal zijn.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl.

Programma

  • 12:30-13:30: Ontvangst met lunch/koffie/thee
  • 13:30-13:45: Opening
  • 13:45-14:30: Hoorzitting deel 1: korte inleiding door ir. Jan Hooghwerff (M+P), gevolgd door inventarisatie van vragen en discussiepunten in de zaal.
  • 14:30-15:00: Koffiepauze
  • 15:00-16:00: Hoorzitting deel 2: Hoorzitting deel 2: reacties deskundigen. Ing. Bert Veldkamp (gemeente Breda), ir. Gerbert van Bochove (Heijmans), dr. ir. Jacob Groenendijk (KOAC-NPC, CROW-werkgroep Dunne Asfaltdeklagen) en dr. Gijsjan van Blokland (M+P) zullen ingaan op de vragen die voor de pauze zijn opgeworpen.
  • 16:00-16:15: Samenvatting: van de resultaten en conclusies
  • 16-15-17:00: Afsluiting en borrel met een hapje en een drankje.

Verslag

Op 15 mei 2006 vond het 3e SilentRoads symposium plaats in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia. In de vorm van een hoorzitting werden de circa 100 deelnemers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van dunne geluidreducerende asfaltdeklagen. De aanwezigen bestonden voor een groot deel uit wegbeheerders van gemeentes, provincies en rijksoverheid. Daarnaast waren de wegenbouwers en een aantal adviesbureaus vertegenwoordigd. De Technische Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven werden vertegenwoordigd vanuit de vakgroepen die werken aan modellering van band-wegdekcontact.

In het eerste deel van het programma hadden de deelnemers de gelegenheid om hun vragen, problemen en discussiepunten op het gebied van dunne deklagen aan de orde te stellen. Een opiniepeiling liet zien dat thema’s als aanlegeisen, onderhoudskosten, het teruglopen van geluidreductie en structurele levensduur het sterkst op de agenda staan. Een overgrote meerderheid van de aanwezigheid heeft wel reeds ervaring opgedaan op het gebied van dunne deklagen, echter voor slechts een kleine minderheid is het gebruik van dunne deklagen vertaald in regulier beleid.

De obstakels die wegbeheerders tegenkomen bij de toepassing van dunne deklagen zijn divers. Hoe kunnen de eigenschappen van het wegdek op langere termijn gespecificeerd worden? Hoe om te gaan met functionele eisen in bestekken? Moeten er voorwaarden worden gesteld aan de onderlaag? Is er een formule om de aanleg- en onderhoudskosten te presenteren, zodat er beter zicht komt op de benodigde budgetten? In hoeverre is een dunne deklaag gevoelig voor de weersomstandigheden bij aanleg: moeten er eisen worden gesteld zodat bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen door aanleg tijdens regenval kunnen worden uitgesloten?

Een peiling naar een aantal meningen leverde het volgende beeld op:


1.  DAD kosten (bijna) niks en leveren veel milieuwinst op.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoge geluidreductie betekent korte levensduur.

 

3. Strenge bestekseisen verhogen de kwaliteit van het resultaat.

4. Voordeel van DAD met korte levensduur: Voor onderhoud van een slecht uitziende deklaag is wel geld te krijgen, voor structurele versterking niet…

5. Goede uitvoering en uitvoeringsomstandigheden van stille deklagen zijn cruciaal voor de levensduur: stille wegdekken alleen aanbrengen van april t/m september.

6. Vorstschade en wintergladheid. De kritische ‘grens’ van 14% holle ruimte voor DAD is helemaal niet zo kritisch! Of toch wel?? De huidige DAD-mengsels (ca 12-17% holle ruimte) zijn een tijdbom vanwege vorstgevaar.

7. Al dat gezeur over holle ruimte! Veel belangrijker voor de levensduur zijn: wringend verkeer, verkeersintensiteit, bitumengehalte, bitumenmodificatie, deklaagdikte, uitvoeringsomstandigheden, uitvoeringskwaliteit, afstemming product op toepassingsgebied, het kerstpakket van de aannemer.

De gebundelde vragen en thema’s werden voorgelegd aan het panel: ing. Bert Veldkamp (gem. Breda), ir. Gerbert van Bochove (Heijmans), dr.ir. Jacob Groenendijk (KOAC-NPC) en dr. Gijsjan van Blokland (M+P). Een samenvatting van de bevindingen:

De geluidreductie van dunne deklagen wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afname van het zogenaamde hoorneffect. Dit is het mechanisme waarmee het band-wegdekgeluid als in een trompethoorn wordt versterkt. In een dunne deklaag wordt het hoorneffect gereduceerd door de aanwezigheid van holle ruimte in het wegdek. De terugloop van de geluidreductie in de eerste jaren wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verandering van de textuur en door vervuiling. Rafeling speelt hierbij niet of nauwelijks een rol, tenzij er veel wringend verkeer is. Over de geluidreductie van dunne deklagen bij hoge snelheden zijn nog weinig gegevens bekend. Voor open deklagen geldt in het algemeen dat de geluidreductie toeneemt met de snelheid.

Binnen 2 jaar na aanleg wordt geconstateerd dat het geluidniveau toeneemt. Inmiddels zijn de resultaten van circa 100 monitoringsmetingen op dunne deklagen 2 jaar na aanleg bekend. Een analyse van de meetresultaten is gepresenteerd in het evaluatierapport dat is samengesteld door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Dit rapport is te downloaden via de website www.stillerverkeer.nl.

De levensduur van een dunne deklaag is afhankelijk van vele factoren. De levensduur kan negatief worden beïnvloed door bijvoorbeeld een hoge verkeersintensiteit, een te kleine hoeveelheid bitumen, een te kleine laagdikte, aanleg bij niet optimale weersomstandigheden, of de aanwezigheid van wringend verkeer. Het schoonmaken van een dunne deklaag kan beter niet gedaan worden met een ZOAB-cleaner maar met een reguliere veegauto. Wat betreft de ondergrond: een slechte ondergrond kan niet gerepareerd worden met een dunne deklaag. Daarnaast is het van belang om aandacht te geven aan de kwaliteit van de onderlagen, om spoorvorming vanuit de onderlagen te voorkomen.

Voor de aanbesteding van een wegdek is de trend om het bestek op basis van functionele eigenschappen te specificeren. Een bestek op basis van een bepaalde receptuur van het wegdek is moeilijk, omdat dit een zeer complex bestek zou vereisen. Wanneer in een bestek eisen gesteld worden aan de geluidreductie, is het van belang om rekening te houden met de meetonnauwkeurigheden. Het is lastig om bij de aanbesteding eisen te stellen aan de civieltechnische en geluidtechnische eigenschappen op lange termijn, enerzijds omdat de redenen voor de achteruitgang niet altijd eenduidig kunnen worden vastgesteld en anderzijds omdat het een relatief nieuw product betreft. Beter is om bijvoorbeeld voor de geluidreductie een reële eis te stellen na bijvoorbeeld 2 jaar.

Aangezien de dunne deklaag nog een relatief nieuw product is, rijst de vraag welke verbeteringen er in de toekomst verwacht mogen worden. Wat betreft de geluidreductie zal in de komende 2 jaar naar verwachting een kennissprong worden gemaakt. Met het op handen zijnde onderzoek vanuit het Innovatieprogramma Geluid komen er meer tools beschikbaar die het mengsel-ontwerp koppelen aan de geluideigenschappen. Daarnaast is de algemene verwachting dat met het toenemen van de ervaring de producteigenschappen stabieler zullen worden.

Benadrukt wordt het belang van kennisuitwisseling. Er zijn reeds meerdere websites waarop informatie rond dunne deklagen beschikbaar wordt gesteld, zoals www.stillerverkeer.nl, www.crow.nl en www.silentroads.nl.

Als achtergrondgrondinformatie kunt u hier het ondersteunende presentatiemateriaal van de panelleden downloaden:

Mocht u naar aanleiding van het SilentRoads symposium nog opmerkingen of eventuele suggesties voor een volgend symposium hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de organisatie via symposium@silentroads.nl.