SilentRoads 2016

Assetmanagement en geluid: hoe leg je de verbinding?

Op 4 oktober vond in de voormalige kerk en metaalfabriek, de Metaalkathedraal, het SilentRoads-symposium plaats. Jaarlijks richt het SilentRoads Symposium zich op een actueel thema op het gebied van stille wegdekken. Dit jaar bevond het onderwerp zich op de scheidingslijn tussen techniek en implementatie: Assetmanagement en geluid.

De assets zijn onze gemeentelijke wegen, provinciale wegen en rijkswegen; voor het managen hiervan worden systemen ontwikkeld waarin de relevante gegevens en eigenschappen zijn verzameld. Door data slim te combineren heeft de beheerder beter overzicht, kan hij beter plannen, kan hij afwegingen maken waarin kosten en baten gewogen worden en kan hij bestuurders gedegen informeren en adviseren. De vraag is hoe geluidreducerende wegdekken ingepast is in deze plannen. Rijkswaterstaat is al een aantal jaar gebonden aan een wettelijk systeem met geluidproductieplafonds (SWUNG), hoe interfereert dat met de programmering van wegbeheer? Dat is een aardige uitdaging, waarbij de beheerder pendelt tussen het nakomen van verplichtingen en het voorkomen van kapitaalvernietiging. De provinciale wegbeheerders in de zaal volgden deze analyse met meer dan gemiddelde belangstelling, omdat een vergelijkbaar normenstelsel binnen de Omgevingswet ook zal gaan gelden voor provinciale wegen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het feit dat bij nieuwe contracten de aannemerij vergaande verantwoordelijkheid krijgt voor het langjarige beheer en onderhoud van wegen. Het noopt de opdrachtnemer om na te denken over de akoestische prestaties van zijn producten op de lange termijn en leidt tot innovatieve oplossingen. In de presentaties werd inzicht gegeven welke eigenschappen van stille wegdekken met elkaar samenhangen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de kosten en de levensduur van het asfalt. Aandacht was er ook voor de baten van stille wegdekken. De negatieve gezondheidseffecten vanwege geluidoverlast en de kosten die dat met zich mee brengen, staan momenteel sterk in de belangstelling. Stille wegdekken kunnen bijdragen aan de reductie van die kosten maar hoe zet je deze baten om van dB’s naar euro’s?

Voor SilentRoads was het een thema dat afweek van de gangbare, meer technische onderwerpen, maar gezien de betrokkenheid van de zaal, voldeed het aan een behoefte. Want om eerlijk te zijn: veel wegbeheerders worstelen er mee hoe ze handen en voeten geven aan milieueisen. En bestuurders kunnen ook best een handje geholpen worden rond de keuzemogelijkheden en consequenties van hun ambities. Zeker als assetmanagement gebruikt wordt om met minder geld meer te doen.

Voor wie niet op deze dag aanwezig was of wie de presentaties nog eens wil inzien, kan deze hieronder downloaden.

Hoe te dealen met de ambities van bestuurders en maatschappelijke ontwikkelingen rond wegbeheer? - Ton Hesselmans (CROW)

Assetmanagement en naleving geluideisen: kansen en bedreigingen voor Rijkswaterstaat - Petra Paffen (RWS)

Assetmanagement is verbinden en afwegen: welke data en  inzichten heb je nodig? - Bert Peeters (M+P)

Een marktpartij als assetmanager: hoe vullen we het in? - Arian de Bondt (Ooms Civiel)

Assetmanagement en geluid: wat wordt de volgende stap? - Hans van Leeuwen (gem. Dordrecht)