Wegdekcorrectie

Effect van wegdekkeuze

De wegdekcorrectie (Cwegdek) beschrijft het verschil tussen de gemiddelde geluidproductie op het wegdektype van de betreffende categorie en de geluidproductie op het referentiewegdek, een standaard wegdek van dicht asfaltbeton (AC-surf).

Bij berekeningen aan wegverkeersgeluid met het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 kan rekening gehouden worden met deze wegdekcorrectie. Afhankelijk van het toe te passen wegdek zal het wegverkeer dus meer of minder geluid produceren.

Verouderingscorrectie (Ctijd)

Nieuw in de methode, die in 2012 is ingevoerd in het Reken- en meetvoorschrift, is dat er rekening gehouden wordt met de akoestische veroudering van het wegdek. Door slijtage van het wegdek zal deze in de loop van de tijd akoestisch minder gaan presteren. Om dat deze akoestische veroudering niet voor elk wegdektype hetzelfde is, wordt deze verrekend in de wegdekcorrectie met een zogenaamde verouderingscorrectie (Ctijd). Zo wordt beoogd om van ieder wegdektype een representatief beeld te geven van de gemiddelde akoestische prestatie over de levensduur.

De wegdekcorrectie (Cwegdek) is opgebouwd uit twee termen: de initiele geluidreductie Cinitieel en gemiddelde afname gedurende de levensduur Ctijd:

Cwegdek= Ciniteel + Ctijd

De wegdekcorrectie-waarden (Cwegdek) van zowel de standaardwegdekcategorieen als van de fabrikant-gebonden producten zijn gepubliceerd op de website van Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van IenM.